Quảng Nam phấn đấu đưa 5.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài

CHÂU NỮ |

(QNO) - Giai đoạn 2022 - 2025, Quảng Nam phấn đấu đưa 5.000 lao động (LĐ) đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại các thị trường Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc...

Theo kế hoạch đưa người LĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2022 - 2025 vừa được UBND tỉnh ban hành, Quảng Nam sẽ tăng mạnh số lượng LĐ làm việc ở nước ngoài để giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Giai đoạn 2022 - 2025, tỉnh Quảng Nam phấn đấu đưa 5.000 LĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (thị trường Nhật Bản khoảng 85%, thị trường Hàn Quốc, Đài Loan,... khoảng 15%). Trong đó năm 2022 đưa khoảng 1.000 LĐ, năm 2023 là 1.200 LĐ, năm 2024 là 1.300 LĐ và năm 2025 là 1.500 LĐ.

Để thực hiện đạt mục tiêu nêu trên, UBND tỉnh đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Đó là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác đưa người LĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về công tác này.

Đồng thời đào tạo và giáo dục định hướng nghề nghiệp cho người LĐ để tạo nguồn cung LĐ có chất lượng tham gia làm việc ở nước ngoài; nâng cao năng lực hoạt động Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam trong công tác đưa người LĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Ngoài ra, Quảng Nam sẽ thực hiện tốt, hiệu quả các chính sách hỗ trợ người LĐ và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác đưa người LĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

TAGS