Trả lương cho người lao động theo 3 hình thức từ năm 2021

DIỄM LỆ |

(QNO) - Theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động 2019 về điều kiện lao động và quan hệ lao động, từ ngày 1.2.2021, người lao động được trả lương theo 3 hình thức.

Người lao động được trả lương theo 3 hình thức từ năm 2021.
Người LĐ được trả lương theo 3 hình thức từ năm 2021. Ảnh: D.L

Theo đó, căn cứ vào tính chất công việc và điều kiện sản xuất kinh doanh, người sử dụng lao động (LĐ) và người LĐ thỏa thuận trong hợp đồng LĐ hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm và trả lương khoán.

Tiền lương theo thời gian được trả cho người LĐ hưởng lương theo thời gian, căn cứ vào thời gian làm việc theo tháng, tuần, ngày, giờ theo thỏa thuận trong hợp đồng LĐ. Cụ thể gồm tiền lương tháng được trả cho một tháng làm việc, tiền lương tuần được trả cho một tuần làm việc. Trường hợp hợp đồng LĐ thỏa thuận tiền lương theo tháng thì tiền lương tuần được xác định bằng tiền lương tháng nhân với 12 tháng và chia cho 52 tuần.

Tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc, trong đó trường hợp hợp đồng LĐ thỏa thuận tiền lương theo tháng thì tiền lương ngày được xác định bằng tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn. Trường hợp hợp đồng LĐ thỏa thuận tiền lương theo tuần thì tiền lương ngày được xác định bằng tiền lương tuần chia cho số ngày làm việc trong tuần theo thỏa thuận trong hợp đồng LĐ.

Tiền lương giờ được trả cho một giờ làm việc, trong đó trường hợp hợp đồng LĐ thỏa thuận tiền lương theo tháng hoặc theo tuần hoặc theo ngày thì tiền lương giờ được xác định bằng tiền lương ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong ngày theo quy định tại Điều 105 của Bộ luật Lao động 2019.

Tiền lương theo sản phẩm được trả cho người LĐ hưởng lương theo sản phẩm, căn cứ vào mức độ hoàn thành số lượng, chất lượng sản phẩm theo định mức LĐ và đơn giá sản phẩm được giao.

Tiền lương khoán được trả cho người LĐ hưởng lương khoán, căn cứ vào khối lượng, chất lượng công việc và thời gian phải hoàn thành.

Người sử dụng LĐ cần lưu ý tiền lương của người LĐ theo các hình thức trả lương theo quy định nêu trên được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người LĐ được mở tại ngân hàng. Người sử dụng LĐ phải trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương khi chọn trả lương qua tài khoản cá nhân của người LĐ.

TAGS