Thành lập Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Nam

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Ngày 22.2, UBND tỉnh có Quyết định 453 về việc thành lập Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Nam.

Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Nam có tên giao dịch quốc tế là Quang Nam Environment Protection Fund (QNa.EPF) với vốn điều lệ 10 tỷ đồng, do ngân sách tỉnh cấp và được bổ sung tùy theo quy mô hoạt động, khả năng cân đối nguồn ngân sách tỉnh. Hội đồng quản lý quỹ có 7 thành viên và làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ là Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Nam là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; có tư cách pháp nhân, vốn điều lệ, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp trên địa bàn Quảng Nam. Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, tự bù đắp chi phí, tự chịu rủi ro, bảo toàn và phát triển vốn điều lệ, chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn chủ sở hữu của quỹ.

Quỹ có nhiệm vụ huy động tài chính từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật để tạo nguồn vốn đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường. Nhận ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản của các tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Thu và quản lý nguồn thu phí bảo vệ môi trường theo đúng quy định pháp luật và của tỉnh. Thực hiện tài trợ, hỗ trợ tài chính cho các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.

Quỹ hoạt động theo hình thức ủy thác cho Quỹ đầu tư phát triển Quảng Nam quản lý hoạt động và nguồn vốn theo quy định pháp luật.

TAGS