Cải chính giấy khai sinh

TÒA SOẠN |

* Ông Đào Văn Diêu (ở Đại Lộc) hỏi: Giấy khai sinh của con tôi không khớp với ngày tháng năm sinh ghi trong sổ đăng ký khai sinh. Vậy, tôi phải làm thủ tục chỉnh sửa  như thế nào?

*Trả lời: Theo hướng dẫn nghiệp vụ về hộ tịch của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (Bộ Tư pháp) về giải quyết việc sai lệch giữa giấy khai sinh và sổ đăng ký khai sinh, nếu giấy khai sinh có sự sai lệch so với sổ đăng ký khai sinh do sai sót trong ghi chép của công chức tư pháp - hộ tịch, thì UBND cấp xã hoặc UBND cấp huyện có thẩm quyền có trách nhiệm giải quyết việc cải chính những nội dung trong sổ đăng ký khai sinh cho phù hợp với giấy khai sinh theo quy định tại Điều 36, Điều 37 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP; khoản 10 Điều 1 Nghị định 06/2012/NĐ-CP. Trường hợp nội dung của sổ đăng ký khai sinh đúng nhưng giấy khai sinh và giấy tờ cá nhân sai thì ông làm thủ tục cải chính giấy khai sinh trước, sau đó làm thủ tục điều chỉnh các giấy tờ khác cho phù hợp với giấy khai sinh theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP.

TÒA SOẠN