Hộ vừa thoát nghèo vẫn được cấp thẻ bảo hiểm y tế

TÒA SOẠN |

Bạn Trần Anh (email: trananh99…@gmail.com) hỏi: Năm 2016, gia đình tôi thuộc hộ cận nghèo. Nếu năm 2017 tới, gia đình tôi thoát nghèo thì có được nhà nước hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) nữa hay không?

Trả lời: Khoản 1 Điều 3 Nghị Định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15.11.2014 về  mức kinh phí từ ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tượng thì: Mức hỗ trợ đóng BHYT đối với người thuộc hộ cận nghèo theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 12 sửa đổi, bổ sung của Luật BHYT được quy định như sau:

- Hỗ trợ 100% mức đóng BHYT đối với người thuộc hộ cận nghèo mới thoát nghèo, thời gian hỗ trợ 5 năm sau khi thoát nghèo.

- Hỗ trợ 100% mức đóng BHYT với người thuộc gia đình cận nghèo đang sinh sống tại các huyện nghèo theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27.12.2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27.12.2008 của Chính phủ;

- Hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng BHYT đối với người thuộc gia đình cận nghèo còn lại.

Như vậy, đối chiếu với quy định nêu trên, nếu năm 2017 gia đình bạn thoát nghèo, vẫn được Nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng BHYT.

TÒA SOẠN