Nhip cầu bạn đọc

TÒA SOẠN |

* Bạn Alăng Bing (Tây Giang): Đề nghị Tòa soạn cho biết cụ thể chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số đang theo học tại các trường đại học?

- Theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học, từ ngày 1.1.2014, mức hỗ trợ chi phí học tập cho đối tượng này bằng 60% mức lương tối thiểu chung và được hưởng không quá 10 tháng/năm học/sinh viên. Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ quy định tại quyết định này được cân đối trong nguồn kinh phí chi cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo hằng năm theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước.

TÒA SOẠN