Nhịp cầu bạn đọc

TÒA SOẠN |

- Bạn nguyenthivuloan@gmail.com gửi thư qua email tòa soạn hỏi về chế độ dành cho giáo viên hợp đồng ở trường tư thục. Chúng tôi trả lời bạn như sau:

- Theo quy định tại khoản 1, Điều 36 (Bộ luật Lao động 2012), hết hạn hợp đồng lao động (HĐLĐ) là trường hợp đương nhiên chấm dứt HĐLĐ. Như vậy, các trường hợp như bạn nêu là HĐLĐ đương nhiên chấm dứt mà không phụ thuộc vào sự đồng ý của người sử dụng lao động (LĐ).

Theo quy định tại Điều 47 (Bộ luật Lao động 2012), trách nhiệm của người sử dụng LĐ khi chấm dứt HĐLĐ, gồm: Ít nhất 15 ngày trước ngày HĐLĐ xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng LĐ phải thông báo bằng văn bản cho người LĐ biết thời điểm chấm dứt HĐLĐ. Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày. Người sử dụng LĐ có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng LĐ đã giữ của người LĐ. Việc chủ tịch hội đồng quản trị nơi chị công tác không làm thanh lý HĐLĐ; không thanh toán tiền lương 3 tháng 3, 4, 5; không trả sổ bảo hiểm xã hội và các giấy tờ khác của người LĐ là vi phạm pháp luật LĐ. Bạn và những người khác đề nghị chủ tịch hội đồng quản trị thực hiện đầy đủ chính sách đối với người LĐ khi chấm dứt HĐLĐ; nếu những yêu cầu chính đáng của người LĐ không được giải quyết, bạn có quyền làm đơn khiếu nại gửi đến thanh tra Sở LĐ-TB&XH để được can thiệp, giải quyết.

TÒA SOẠN