Thủ tục để đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

T.S (theo thuvienphapluat.vn) |

Một số bạn đọc hỏi về quy định thủ tục để đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

- Theo quy định tại Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định chi tiết về thi hành Luật Đất đai 2013, trình tự và thủ tục đăng ký để được cấp sổ đỏ như sau:

Hộ, gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại UBND cấp huyện hoặc UBND xã, thị trấn chuyển hồ sơ của cá nhân, hộ gia đình lên UBND cấp huyện. Bộ phận có thẩm quyền tại UBND huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ, viết phiếu hẹn trả kết quả sau đó chuyển hồ sơ đến phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa khi cần thiết. UBND xã, thị trấn có trách nhiệm thẩm tra, xác nhận vào đơn xin cấp sổ đỏ về tình trạng tranh chấp đất đai đối với thửa đất. Khi đủ điều kiện thì viết giấy chứng nhận gửi kèm hồ sơ đến phòng tài nguyên và môi trường thẩm định và trình chủ tịch UBND huyện ký giấy chứng nhận. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; xác nhận vào đơn xin cấp sổ đỏ đối với trường hợp đủ điều kiện cấp sổ đỏ và ghi ý kiến đối với trường hợp không đủ điều kiện. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chuyển kết quả cho bộ phận trả cho người sử dụng đất hoặc trả kết quả cho UBND xã để trả cho người sử dụng đất. Phòng tài nguyên và môi trường có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, trình UBND cùng cấp quyết định cấp sổ đỏ.

T.S (theo thuvienphapluat.vn)