Thủ tục giải quyết trợ cấp đối với vợ liệt sĩ tái giá

TÒA SOẠN |

*Bà T.T.Q. ở xã Đại An (Đại Lộc) hỏi về hồ sơ, thủ tục để được hưởng chế độ dành cho vợ liệt sĩ tái giá.

- Trả lời: Theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và các văn bản liên quan, để được hưởng chế độ đối với vợ liệt sĩ tái giá, bà cần làm hồ sơ gửi trực tiếp về UBND cấp xã, gồm: đơn xin hưởng trợ cấp liệt sĩ của vợ liệt sĩ tái giá có xác nhận của UBND cấp xã; đơn xin hưởng trợ cấp liệt sĩ của vợ hoặc chồng liệt sĩ tái giá (có xác nhận của UBND cấp xã); giấy xác nhận của con liệt sĩ (nếu có); biên bản họp họ tộc (nếu liệt sĩ không có con). Sau đó, UBND cấp xã tổ chức họp và lập biên bản họp xét đề nghị vợ liệt sĩ tái giá được hưởng trợ cấp tuất liệt sĩ và gửi hồ sơ đến phòng LĐ-TB&XH huyện để kiểm tra điều kiện và có văn bản đề nghị chuyển về sở LĐ-TB&XH. Trên cơ sở đó, sở LĐ-TB&XH xem xét, quyết định trợ cấp cho vợ hoặc chồng liệt sĩ tái giá và chuyển về phòng LĐ-TB&XH thực hiện chế độ trợ cấp.

TÒA SOẠN