Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân 2016

TÒA SOẠN |

Một số bạn đọc hỏi về những trường hợp được hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2016 và thủ tục hoàn thuế. Báo Quảng Nam trả lời như sau:

Để được hoàn thuế TNCN phải đảm bảo các điều kiện: số tiền thuế TNCN đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp trong kỳ tính thuế hoặc đã nộp thuế TNCN nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế hoặc trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; cá nhân đã có mã số thuế tại thời điểm đề nghị hoàn thuế; có đề nghị hoàn thuế.

Thủ tục để được hoàn thuế TNCN bao gồm:

- Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền quyết toán thuế: Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập sau khi bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân mà có số thuế nộp thừa, nếu đề nghị cơ quan thuế hoàn trả thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập nộp hồ sơ hoàn thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Hồ sơ hoàn thuế bao gồm giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính; bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế TNCN và người đại diện hợp pháp của tổ chức, cá nhân trả thu nhập ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó.

- Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế nếu có số thuế nộp thừa thì cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu “Số thuế hoàn trả vào tài khoản người nộp thuế” hoặc chỉ tiêu “Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC khi quyết toán thuế.

TÒA SOẠN