Áp dụng thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa

NGUYỄN SỰ |

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2189/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn Quảng Nam theo Nghị quyết số 203/2016/NQ-HĐND (ngày 26.4.2016) của HĐND tỉnh khóa VIII.

Theo quyết định trên, mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa bằng 70% nhân với diện tích và nhân với giá của loại đất trồng lúa. Trong đó, diện tích là phần đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất phi nông nghiệp. Giá của loại đất trồng lúa tính theo bảng giá đất đang được áp dụng tại thời điểm quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất do UBND tỉnh ban hành. Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển từ đất trồng lúa nước sang mục đích phi nông nghiệp phải có trách nhiệm kê khai và nộp số tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa tương ứng với diện tích được giao trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày cơ quan tài chính phát hành thông báo. Thời điểm áp dụng quyết định này bắt đầu từ ngày 6.5.2016.

NGUYỄN SỰ