Chi kinh phí hỗ trợ người dân quản lý, sử dụng đất trồng lúa

HUỲNH BÁ BIỆN |

UBND phường Điện Ngọc (Điện Bàn) vừa chi số tiền 364 triệu đồng theo Nghị định 42 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa để hỗ trợ người trồng lúa trên địa bàn 13 khối phố. Số vụ sản xuất lúa được hỗ trợ là 5 vụ, trong đó gồm hè thu năm 2013 và cả năm 2014 - 2015, mỗi sào 1 vụ là 25 nghìn đồng. Để  đảm bảo chính xác số diện tích thực tế sản xuất được hỗ trợ, Ban nông nghiệp phường Điện Ngọc đã phối hợp với các HTX nông nghiệp, tổ dịch vụ và các khối phố rà soát, thống kê danh sách từng hộ cụ thể. Với số tiền được hỗ trợ, ở một số khối phố người dân thống nhất ký biên bản không nhận mà sung vào quỹ tập thể để xây dựng kênh mương thủy lợi phục vụ sản xuất và các công trình phúc lợi khác.

Chủ trương của Chính phủ là hằng năm hỗ trợ kinh phí cho người trồng lúa tuy không lớn nhưng đã động viên được nông dân vượt qua thiên tai, hạn hán yên tâm sản xuất nông nghiệp, ổn định đời sống.

HUỲNH BÁ BIỆN