Cơ chế hỗ trợ phát triển hợp tác xã phải có trọng tâm, trọng điểm

VĂN SỰ - VINH ANH |

Chiều 24.2, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp nghe Sở KH-ĐT báo cáo nội dung trình Kỳ họp thứ 22 HĐND khóa IX về dự thảo Nghị quyết cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025.

Việc xây dựng, ban hành nghị quyết nhằm cụ thể Quyết định số 1804 ngày 13.11.2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021 - 2025. Theo dự thảo nghị quyết, các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021 - 2025 gồm: tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về kinh tế tập thể; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; thu hút cán bộ trẻ về làm việc tại HTX; thành lập mới, củng cố HTX; đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật; ứng dụng công nghệ thông tin; HTX thanh niên khởi nghiệp; hỗ trợ về đất đai cùng một số chính sách khác. 

Tổng kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện các chính sách nói trên cho giai đoạn 2021- 2025 hơn 154,6 tỷ đồng. Mỗi năm, ngân sách tỉnh bố trí bình quân 30,9 tỷ đồng để hỗ trợ HTX, trong đó 15 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và 15,9 tỷ đồng vốn sự nghiệp kinh tế.

Sau khi nghe các ý kiến tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đề nghị Sở KH-ĐT tiếp nhận, bổ sung, chỉnh sửa để nghị quyết khi ban hành đạt hiệu quả cao nhất. Quan điểm của tỉnh là các cơ chế hỗ trợ cần có trọng tâm, trọng điểm, không đại trà. Trong đó ưu tiên, tạo điều kiện cho HTX trong lĩnh vực nông nghiệp, du lịch và khuyến khích HTX phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

TAGS