Điện Bàn:Tiếp tục dồn điền đổi thửa 910ha đất nông nghiệp

MAI NHI |

Ông Nguyễn Đức Chơi - Trưởng phòng Kinh tế Điện Bàn thông tin, trong giai đoạn 2016 - 2020, UBND thị xã Điện Bàn tiếp tục hỗ trợ hơn 2,7 tỷ đồng cho chính quyền 14 xã, phường gồm Điện An, Điện Phước, Điện Thắng Nam, Điện Nam Bắc, Điện Thọ, Điện Thắng Bắc, Điện Phong, Điện Minh, Điện Hòa, Điện Hồng, Điện Tiến, Điện Quang, Điện Thắng Trung, Điện Nam Trung để thực hiện dồn điền đổi thửa tại 42 thôn, khối phố với tổng diện tích 910ha đất sản xuất nông nghiệp (chủ yếu đất lúa).

Theo ông Chơi, trước khi dồn điền đổi thửa, 910ha đất ở các địa phương vừa nêu có tổng cộng 16.842 thửa của 6.545 hộ dân, bình quân 540m2/thửa và 2,57 thửa/hộ. Sau khi thực hiện công tác này, giảm còn 8.389 thửa, bình quân 1.090m2/thửa và 1,28 thửa/hộ.

TAGS