Gần 13 tỷ đồng nâng cao năng lực cán bộ xây dựng nông thôn mới

NGUYÊN BẢO |

(QNO) - Theo kế hoạch của UBND tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020, Quảng Nam sẽ dành gần 13 tỷ đồng từ nguồn kinh phí thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng được ngân sách nhà nước (trung ương, tỉnh, huyện) bố trí hằng năm cho chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về xây dựng nông thôn mới (NTM) để tổ chức 220 lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ xây dựng NTM cho 15 nghìn cán bộ từ tỉnh đến cơ sở.

Kế hoạch đặt mục tiêu đến năm 2020, có 100% cán bộ làm công tác xây dựng NTM các cấp được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về xây dựng NTM.

Sau khi được đào tạo dưới hình thức mở lớp tập trung và tham quan học tập các mô hình có hiệu quả, người học sẽ nhận thức rõ sự cần thiết khách quan của chương trình MTQG xây dựng NTM ở Việt Nam trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; kết quả  5 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM; những vấn đề đặt ra và giải pháp thực hiện đến năm 2020. Đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm, cả thành công lẫn thất bại về phát triển nông thôn và quốc tế có liên quan đến chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020.

Người học cũng sẽ nắm được các quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước về mục tiêu, nội dung, phương pháp tổ chức thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM và có khả năng tham mưu, tổ chức thực hiện các hoạt động thuộc chương trình MTQG xây dựng NTM phù hợp với vị trí công tác của mình.

NGUYÊN BẢO