Giảm 10% mức thu phí cho vay nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân

NGUYỄN VĂN SUNG |

Thực hiện chủ trương của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc hỗ trợ nông dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Hội Nông dân tỉnh đã thống nhất giảm 10% mức thu phí cho vay nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương và nguồn vốn của tỉnh từ 8,4%/năm (0,7%/tháng) xuống 7,56%/năm (0,63%/tháng) trong kỳ thu phí quý 3 và quý 4 năm 2021. 

Được trợ sức từ nguồn Quỹ HTND nhiều hộ nông dân đầu tư nuôi bò mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Được trợ sức từ nguồn Quỹ HTND nhiều hộ nông dân đầu tư nuôi bò mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Đối với nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp huyện, cấp xã, Hội Nông dân tỉnh giao Ban Thường vụ Hội Nông dân cấp huyện xác định mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 tại địa phương để quyết định mức giảm phí cho vay cho phù hợp, nhưng không vượt quá 15% mức phí đang thực hiện.

Tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn tỉnh hiện đạt 114.759 tỷ đồng, tăng 7 tỷ đồng so với cuối năm 2020. Trong đó, nguồn vốn ủy thác của Trung ương Hội 15,429 tỷ đồng; ngân sách địa phương 82,56 tỷ đồng (ngân sách tỉnh 61,4 tỷ; ngân sách cấp huyện 14,417  tỷ; ngân sách cấp xã 6,743 tỷ); nguồn ủng hộ 16,77 tỷ đồng.

TAGS