Hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp phát triển kết cấu hạ tầng

M.L |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành quyết định hướng dẫn tạm thời hồ sơ, thủ tục hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với hợp tác xã (HTX) nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, theo cơ chế hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng các HTX được quy định tại Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15.12.2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định này áp dụng đối với các đơn vị được hưởng cơ chế hỗ trợ tại Quyết định số 1350/QĐ-UBND ngày 23.4.2018 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh dự toán, phân bổ bổ sung kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư năm 2018. Theo đó, với mức hỗ trợ sau đầu tư một lần với kinh phí < 80% tổng mức đầu tư dự án được hỗ trợ của các HTX, nhưng tối đa không quá mức hỗ trợ của UBND tỉnh tại Quyết định số 1350/QĐ-UBND.

Quyết định quy định rõ các thủ tục hỗ trợ đầu tư cụ thể trong việc thẩm định hồ sơ thiết kế và dự toán; phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán và tổ chức thực hiện; nghiệm thu và giải ngân kinh phí hỗ trợ cho HTX...

UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT chịu trách nhiệm giám sát việc triển khai thực hiện của các địa phương; đồng thời, tiếp thu và đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh hướng dẫn tạm thời khi phát hiện những nội dung không phù hợp với quy định của pháp luật. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở NN&PTNT, các sở ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cho các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh từ các nguồn vốn hợp pháp theo quy định.

M.L