Hơn 25,4 tỷ đồng thực hiện chính sách miễn thu thủy lợi phí năm 2017

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa quyết định cấp bổ sung kinh phí cho Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam hơn 14 tỷ đồng và cấp cho UBND 18 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh hơn 11,4 tỷ đồng để các đơn vị, địa phương thực hiện chính sách miễn thu thủy lợi phí năm 2017.

Kinh phí nêu trên được trích từ nguồn ngân sách trung ương bố trí thực hiện miễn, giảm thủy lợi phí trong dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2017 chưa phân bổ.

Một số địa phương được cấp nhiều trong đợt này là Điện Bàn (hơn 2,1 tỷ đồng), Đại Lộc (hơn 1,8 tỷ), Duy Xuyên (1,35 tỷ), Thăng Bình (hơn 1,15 tỷ đồng)...

CHÂU NỮ