Hơn 3.660 tỷ đồng hiện đại hóa thủy lợi đến năm 2020

CHÂU NỮ |

Kế hoạch hiện đại hóa thủy lợi trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, thuộc hợp phần I - dự án thành phần cải thiện nông nghiệp có tưới của tỉnh, dự án cải thiện nông nghiệp có  tưới do WB tài trợ  đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2110/QĐ-UBND.

Theo kế hoạch, đến năm 2020 sẽ sửa chữa, nâng cấp 16 hồ chứa nước loại vừa và nhỏ; xây dựng mới 3 hồ chứa nước. Đồng thời sửa chữa, nâng cấp kiên cố hóa hơn 946km kênh mương các loại; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới 50 công trình thủy lợi và 50 công trình thủy lợi tưới đất màu; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới 11 tuyến kè sông, kè biển và ưu tiên đầu tư nâng cấp một số công trình khác. Ngoài ra, đến năm 2020, sẽ đào tạo khoảng 1.600 cán bộ, nhân viên quản lý khai thác công trình thủy lợi. Tổng nguồn vốn thực hiện kế hoạch nêu trên đến năm 2020 hơn 3.660 tỷ đồng.

CHÂU NỮ