Hơn 8.870 tỷ đồng đầu tư phát triển thủy lợi đến năm 2030

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa phê duyệt quy hoạch thủy lợi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, đến năm 2025 phải đảm bảo nguồn nước ổn định cấp tưới cho 36.000ha lúa, 6.390ha màu và 490ha nuôi trồng thủy sản mặn lợ. Đồng thời đảm bảo nguồn nước cấp cho phát triển sản xuất cây trồng cạn vùng đông huyện Thăng Bình với diện tích 500ha; đảm bảo nguồn nước cấp cho sinh hoạt với công suất 49.000m3/ngày đêm; đảm bảo nguồn nước cấp cho công nghiệp với công suất 105.500m3/ngày đêm.

Đến năm 2030, đảm bảo nguồn nước ổn định cấp tưới cho 35.000ha lúa, 10.330ha màu, 110ha tiêu và 1.150ha nuôi trồng thủy sản mặn lợ; đảm bảo nguồn nước cấp cho sinh hoạt với công suất 78.000m3/ngày đêm; đảm bảo nguồn nước cấp cho công nghiệp với công suất 300.000m3/ngày đêm.

Tổng nhu cầu vốn đầu tư đến năm 2030 khoảng 8.877 tỷ đồng; trong đó vốn ngân sách tỉnh, huyện gần 39%, vốn hỗ trợ của Chính phủ gần 41%, vốn ODA gần 17%, còn lại vốn chương trình biến đổi khí hậu.

CHÂU NỮ