Miễn thủy lợi phí cho hơn 85,7 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa phê duyệt quyết toán diện tích và kinh phí cấp bù miễn thu thủy lợi phí năm 2016 do Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện.

Cụ thể, tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp được miễn thu thủy lợi phí năm 2016 hơn hơn 85,7 nghìn héc ta. Trong đó,  Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam thực hiện gần 50 nghìn héc ta, còn lại là diện tích do UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện.

Tổng kinh phí cấp bù miễn thu thủy lợi phí diện tích nêu trên hơn 87,8 tỷ đồng.

CHÂU NỮ