Miễn và hỗ trợ thủy lợi phí cho hơn 86,7 nghìn héc ta đất nông nghiệp

CHÂU NỮ |

(QNO) – UBND tỉnh vừa phê duyệt diện tích đất sản xuất nông nghiệp miễn, hỗ trợ giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi kế hoạch năm 2018.

Theo đó, miễn và hỗ trợ giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi đất nông nghiệp năm 2018 hơn 86,7 nghìn héc ta (tăng so với diện tích được miễn, hỗ trợ năm 2017 gần 356ha). 

Trong đó, diện tích do Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam tưới gần 50 nghìn héc ta; còn lại là diện tích các đơn vị quản lý thủy nông của các huyện, thị xã, thành phố.

UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&PTNT thông báo diện tích đất sản xuất nông nghiệp miễn, hỗ trợ giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi kế hoạch năm 2018 theo từng biện pháp tưới (tưới chủ động hoàn toàn, chủ động một phần, sử dụng nước tạo nguồn) cho các đơn vị, địa phương.

CHÂU NỮ