Núi Thành: Năng suất lúa hè thu đạt thấp

VĂN PHIN |

Đến thời điểm này, huyện Núi Thành cơ bản thu hoạch xong 3.561ha lúa hè thu năm 2015; năng suất đạt bình quân 53,75 tạ/ha, giảm 2,54 tạ/ha so với vụ  hè thu năm ngoái.

Nguyên nhân năng suất lúa hè thu đạt thấp theo cán bộ Phòng NN&PTNT huyện là vì cuối vụ trời nắng hạn kéo dài, nhiều trà lúa bị rầy lưng trắng phá hại.

VĂN PHIN