Núi Thành tìm hướng phát triển kinh tế hợp tác

VĂN PHIN |

Kinh tế hợp tác, hợp tác xã (HTX) ở huyện Núi Thành qua thực tế hoạt động còn nhiều hạn chế, tồn tại, địa phương đang tập trung tháo gỡ bằng những giải pháp cụ thể, căn cơ…

Toàn huyện Núi Thành hiện có 28 HTX, gồm 19 HTX nông nghiệp, 9 HTX phi nông nghiệp; đến tháng 12.2018 có 4 HTX ngừng hoạt động. Theo ông Nguyễn Ngọc Linh – Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Núi Thành, cùng với các hoạt động khác, một số HTX trên địa bàn huyện cũng tham gia liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, chương trình OCOP và ứng dụng công nghệ cao. Sau khi chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012, chủ yếu các HTX trên địa bàn huyện tham gia thực hiện các dịch vụ: sản xuất lúa giống, làm đất, thu hoạch sản phẩm nông nghiệp, dịch vụ thủy lợi, bảo vệ thực vật… Đối với các HTX thành lập sau khi Luật HTX năm 2012 ra đời, hoạt động tương đối có hiệu quả.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế hợp tác, HTX ở huyện Núi Thành phát triển vẫn còn chậm, chưa vững chắc, chất lượng chưa cao. Ông Nguyễn Văn Thịnh – Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành cho biết, những hạn chế, yếu kém của kinh tế tập thể ở địa phương trước hết là do trình độ phát triển thấp của lực lượng sản xuất, nhưng quan trọng hơn là những thiếu sót, khuyết điểm của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp, thể hiện ở nhận thức chưa thống nhất, chưa quan tâm đầu tư chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể. Bên cạnh đó, các HTX chưa linh hoạt theo cơ chế thị trường, còn mang nặng tư tưởng bao cấp theo mô hình HTX cũ, thường dựa dẫm vào chính quyền các cấp...

Xác định vai trò quan trọng của kinh tế hợp tác, HTX trong nền kinh tế địa phương, huyện Núi Thành đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể: năm 2019 dự kiến thành lập mới 2 HTX, trong đó 1 HTX có sản phẩm OCOP là HTX sản xuất và chế biến dầu phụng Tam Anh Bắc; năm 2020 thành lập thêm 2 HTX, trong đó 1 HTX có sản phẩm OCOP là HTX sản xuất và chế biến chè Đức Phú - Tam Thạnh. Để kinh tế hợp tác, HTX hoạt động có hiệu quả, huyện Núi Thành tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về kinh tế hợp tác, HTX, đồng thời tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề tồn tại của HTX.

Để tháo gỡ khó khăn cho HTX phát triển, giải pháp đề ra thời gian đến là huyện sẽ chỉ đạo xử lý những tồn đọng, phát sinh sau chuyển đổi HTX, định hướng phát triển mới đối với loại hình HTX; từng HTX cần xác định các khoản công nợ, phân loại nợ trong HTX để có biện pháp thu hồi; đồng thời kiện toàn đội ngũ cán bộ HTX; đảm bảo tính dân chủ, minh bạch trong công tác quản lý tài chính... “Trong thời gian đến, UBND huyện sẽ chỉ đạo các phòng ban chức năng liên quan lập kế hoạch, phối hợp rà soát các HTX thành lập mới không hoạt động, hoạt động không đúng Luật HTX để có hướng xử lý kịp thời trong quý 3, quý 4 năm 2019 nhằm lành mạnh hóa hoạt động của các HTX, qua đó, xóa bỏ định kiến của người dân đối với HTX hoạt động kém hiệu quả” – Phó Chủ tich UBND huyện Núi Thành Nguyễn Văn Thịnh cho biết.

TAGS