Tăng cường quản lý đầu tư dự án chăn nuôi heo

H.Q |

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công văn yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường quản lý hoạt động đầu tư của các cơ sở chăn nuôi heo trang trại, đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn dịch bệnh và không gây ô nhiễm môi trường. Theo đó, các sở, ngành: Kế hoạch và đầu tư, Tài nguyên và môi trường, Xây dựng, NN&PTNT, Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các dự án chăn nuôi heo trang trại trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo đúng quy định hiện hành; trong đó tập trung các nội dung như: tham mưu UBND tỉnh thông báo thỏa thuận nghiên cứu đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư xây dựng mới các cơ sở chăn nuôi tập trung phải có địa điểm nằm trong quy hoạch phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung của tỉnh hoặc trong các khu chăn nuôi tập trung theo quy hoạch chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hoặc nằm trong quy hoạch phát triển sản xuất ngành nông nghiệp của địa phương được UBND cấp huyện phê duyệt. Hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thành các hồ sơ, thủ tục có liên quan về đầu tư, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện đúng các nội dung cam kết khi triển khai dự án.

H.Q