Thăng Bình: Năng suất lúa bình quân đạt gần 54 tạ/ha

THU SƯƠNG - MINH TÂN |

(QNO) - Ngày 11.10, huyện Thăng Bình tổ chức tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2016, triển khai kế hoạch năm 2017.

Năm 2016, toàn huyện xuống giống hơn 15 nghìn hecta lúa, năng suất bình quân đạt gần 54 tạ/ha, tổng sản lượng cả năm đạt gần 82 nghìn tấn. Đặc biệt, đã thực hiện mô hình tích tụ, tập trung ruộng đất tại xã Bình Đào với diện tích 20ha. Cạnh đó, các mô hình chuyển đổi sang trồng bắp lai, đậu, sắn, trồng cỏ nuôi bò trên diện tích chân lúa nước trời được triển khai và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tổng đàn gia súc, gia cầm nhìn chung ổn định hơn so với năm trước với tổng số lượng hơn 600 nghìn con. Tổng sản lượng thủy sản 9 tháng đầu năm đạt gần 16 nghìn tấn.

Năm 2017, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Thăng Bình chú trọng là xây dựng mới các công trình thủy lợi để chủ động nguồn nước tưới; đồng thời tập trung xây dựng cánh đồng lớn và tổ chức liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản ổn định.

Dịp này, UBND huyện khen thưởng 9 tập thể và 12 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016.

THU SƯƠNG - MINH TÂN