Triển khai chương trình giám sát vi rút cúm gia cầm

VĂN PHIN |

Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh đang triển khai chương trình giám sát vi rút cúm gia cầm năm 2020.

Địa điểm lấy mẫu giám sát tại chợ Tam Hiệp (huyện Núi Thành), Tam Dân (huyện Phú Ninh), Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc) và trên đàn gia cầm nuôi nhỏ lẻ ở các hộ/trại chăn nuôi lân cận với các hộ có phát sinh dịch.

Đối tượng, loại mẫu: lấy mẫu dịch ngoáy hầu – họng ở gia cầm khỏe mạnh, với số lượng 6 mẫu gộp (lấy 5 mẫu từ 5 con gia cầm gộp thành mẫu gộp)/chợ hoặc hộ, trại chăn nuôi gia cầm.

Mỗi tháng lấy mẫu 1 lần trong thời gian 2 tuần cuối của tháng (đối với chợ). Trường hợp lấy mẫu ở hộ, trại chăn nuôi gia cầm khi có phát sinh dịch bệnh tại địa phương. Thời gian lấy mẫu giám sát liên tiếp trong 5 tháng, bắt đầu từ tháng 3.2020.

TAGS