Triển khai kế hoạch sản xuất lúa vụ đông xuân

L.BÍCH |

Vụ đông xuân 2018 - 2019, Đại Lộc xuống giống khoảng 4.400ha lúa (1.800ha sản xuất lúa giống). Vụ mùa này, Đại Lộc bắt đầu gieo sạ từ 30.12.2018 và kết thúc vào 10.1.2019. Theo đó, các giống lúa có thời gian sinh trưởng 105 - 115 ngày gồm: Thiên ưu 8, TBR 225, TBR45, TBR1, Q5, BC15, OM4900, Đài thơm 8... được bố trí gieo sạ từ 30.12.2018 đến 5.1.2019. Các giống lúa có thời gian sinh trưởng dưới 105 ngày gồm HT1, PC6, SV181, KD18, ĐV 108 và các giống lúa lai TH3-3, TH3-5 gieo sạ từ ngày 5-10.1.2019.

L.BÍCH