Xã Tam Nghĩa công bố đạt chuẩn nông thôn mới

VĂN PHIN |

Sáng 27.3, xã Tam Nghĩa (Núi Thành) tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Xã Tam Nghĩa có diện tích tự nhiên hơn 5.171ha với  3.189 hộ dân, 11.964 nhân khẩu. Giai đoạn 2013 - 2018, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận hưởng ứng của nhân dân, diện mạo làng quê Tam Nghĩa có nhiều khởi sắc. Trong đó, kinh tế - xã hội của địa phương phát triển nhanh, bền vững; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh từ 9,94% năm 2010 xuống còn 0,19% năm 2018; thu nhập bình quân của người dân tăng từ 25 triệu đồng (năm 2010) lên 36,07 triệu đồng vào năm 2018...

VĂN PHIN