Yêu cầu báo cáo giải pháp phòng chống hạn, nhiễm mặn vụ hè thu

TRÚC VĂN |

Sở NN&PTNT vừa có văn bản đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam báo cáo kết quả triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất vụ hè thu năm 2020. 

Trong đó nêu cụ thể việc triển khai công tác phòng chống hạn, nhiễm mặn, báo cáo tổng hợp các giải pháp phòng chống hạn, nhiễm mặn đã triển khai thực hiện để đảm bảo nguồn nước cấp cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp; tổng số diện tích đất sản xuất nông nghiệp chủ động nước đã thực hiện biện pháp chống hạn, nhiễm mặn; tổng kinh phí thực hiện và chi hỗ trợ. Đồng thời báo cáo rõ kế hoạch, giải pháp chống hạn, nhiễm mặn triển khai đến cuối vụ hè thu năm 2020.