Duy Xuyên đầu tư gần 71 tỷ đồng xây dựng hạ tầng nông thôn mới

HOÀNG THƠ |

Năm 2020, huyện Duy Xuyên đầu tư gần 71 tỷ đồng xây dựng hạ tầng nông thôn mới, trong đó đầu tư hơn 39,3 tỷ đồng xây dựng 3 công trinh cầu Khe Cát (xã Duy Thu), tuyến đường từ cầu Mỹ Lược đi lăng bà Thu Bồn và Trung tâm TDTT huyện Duy Xuyên; đầu tư gần 31 tỷ đồng cho 10 xã xây dựng 41 công trình phục vụ giáo dục, bê tông hóa đường giao thông, bê tông hóa kênh mương thủy lợi, sân vận động và thủy lợi hóa đất màu. 

Các xã Duy Phước, Duy Trinh, Duy Sơn, Duy Thành và Duy Hòa xây dựng xã nông thôn mới nâng cao đến nay đã đạt từ 4 đến 7/12 tiêu chí, trong đó hai xã Duy Hòa và Duy Trinh đạt 7 tiêu chí; hai xã Duy Thành và Duy Phước đạt 6 tiêu chí; xã Duy Sơn chỉ đạt 4 tiêu chí. Các xã Duy Phước, Duy Trinh, Duy Hòa có khả năng đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2020. Hai xã Duy Thành và Duy Sơn chuyển sang đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2021 - 2025.

TAGS