Duy Xuyên khẩn trương hoàn thành hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn NTM

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh ban hành Công văn 6136/UBND-KTN (ngày 20.10.2020) yêu cầu khẩn trương hoàn thành việc lập các hồ sơ, thủ tục trình UBND tỉnh thẩm tra, đề nghị xét, công nhận huyện Duy Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020.

Xây dựng nông thôn mới tại Duy Xuyên. Ảnh: V.SỰ
Đường sá ở Duy Xuyên sạch đẹp. Ảnh: V.SỰ

Theo Kế hoạch 7809/KH-UBND (ngày 27.9.2019), UBND tỉnh đã giao UBND huyện Duy Xuyên hoàn thành việc lập các hồ sơ, thủ tục trình UBND tỉnh thẩm tra, đề nghị xét, công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2020 trước ngày 30.9.2020. Tuy nhiên, đến nay tiến độ thực hiện còn chậm, một số tiêu chí cấp huyện chưa hoàn thiện hồ sơ minh chứng theo quy định.

Để thực hiện hoàn thành mục tiêu năm 2020 và giai đoạn 2016 - 2020 trong chương trình NTM, trình Bộ NN&PTNT thẩm định huyện Duy Xuyên đạt chuẩn NTM năm 2020 trong tháng 12.2020, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Duy Xuyên khẩn trương hoàn thành việc lập các thủ tục, hồ sơ minh chứng có liên quan đối với các chỉ tiêu, tiêu chí NTM tại 11 xã đã được công nhận đạt chuẩn và các tiêu chí NTM cấp huyện theo các văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh để có cơ sở tổng hợp báo cáo kết quả xây dựng NTM của huyện.

Phối hợp với các sở, ngành liên quan để đánh giá, lập hồ sơ minh chứng đối với một số tiêu chí cấp huyện đến nay chưa hoàn thành như quy hoạch, giao thông, điện, sản xuất, môi trường... Đồng thời tập trung hoàn thành các hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định, trình UBND tỉnh thẩm tra trước ngày 30.10.

Các sở, ban ngành được UBND tỉnh giao phụ trách các chỉ tiêu, tiêu chí NTM hướng dẫn, hỗ trợ huyện Duy Xuyên thực hiện đúng theo tiến độ khung kế hoạch trên. Chịu trách nhiệm thẩm tra kết quả thực hiện các tiêu chí NTM, nhất là phải bảo đảm hồ sơ minh chứng tiêu chí cấp huyện đúng theo quy định, đúng tiến độ để phục vụ công tác thẩm định của Trung ương.

Sở Xây dựng phối hợp với UBND huyện Duy Xuyên khẩn trương hoàn thành quy trình, thủ tục điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng vùng huyện; tham mưu UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng vùng huyện và quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch được phê duyệt trước ngày 30.10; đồng thời hướng dẫn huyện Duy Xuyên thực hiện công tác công bố công khai quy hoạch theo quy định.

Văn phòng Điều phối NTM tỉnh theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện theo các nhiệm vụ, tham mưu UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh trình hồ sơ đề nghị thẩm định, xét, công nhận huyện Duy Xuyên đạt chuẩn NTM năm 2020 về Bộ NN&PTNT trước ngày 15.12.2020.

TAGS