Núi Thành đạt 5/9 tiêu chí huyện chuẩn nông thôn mới

VĂN PHIN |

Tính đến thời điểm này, Núi Thành đạt 5/9 tiêu chí huyện chuẩn nông thôn mới. Năm tiêu chí đã đạt là tiêu chí số 1 (quy hoạch), tiêu chí số 4 (điện), tiêu chí số 5 (văn hóa - y tế - giáo dục), tiêu chí 8 (an ninh - trật tự - xã hội), tiêu chí số 9 (chỉ đạo xây dựng nông thôn mới). Còn lại 4 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí số 2 (giao thông), tiêu chí số 3 (thủy lợi), tiêu chí số 6 (sản xuất), tiêu chí số 7 (môi trường).

Ảnh Bê tông hóa giao thông xây dựng NTM Ảnh Văn Phin
Ảnh Bê tông hóa giao thông xây dựng nông thôn mới.  Ảnh Văn Phin

Huyện Núi Thành đang tập trung nguồn lực để thực hiện các tiêu chí còn lại, phấn đấu đến năm 2023 đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Theo dự kiến nhu cầu vốn để xây dựng huyện nông thôn mới của Núi Thành là hơn 1.088 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương, tỉnh 501,2 tỷ đồng, ngân sách huyện 153,4 tỷ đồng, xã và nhân dân đóng góp cùng các nguồn huy động khác là 433,4 tỷ đồng.

TAGS