Phân bổ 1.301 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 38 phân bổ kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 với kinh phí 1.301 tỷ đồng.

Trong đó, vốn ngân sách trung ương hơn 671 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 630 tỷ đồng. Riêng năm 2022, nguồn vốn được phân bổ hơn 287 tỷ đồng; trong đó, vốn đầu tư phát triển hơn 243 tỷ đồng, vốn sự nghiệp hơn 44,5 tỷ đồng.

HĐND tỉnh giao HĐND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường giám sát việc thực hiện của UBND cùng cấp; phê duyệt danh mục chi tiết công trình đầu tư công trung hạn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn phù hợp với khả năng cân đối ngân sách, đảm bảo hiệu quả, chất lượng, hạn chế đầu tư dàn trải, không để xảy ra lãng phí trong đầu tư, nợ đọng xây dựng cơ bản, huy động quá sức trong dân. Đồng thời tránh chồng chéo, trùng lặp địa bàn, phạm vi, đối tượng đầu tư với 2 chương trình mục tiêu quốc gia còn lại theo chỉ đạo của trung ương.

TAGS