Thăng Bình thêm 3 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

MINH TÂN |

(QNO) - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh vừa ký quyết định công nhận các xã Bình Phục, Bình Đào và Bình Hải (Thăng Bình) đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020.

UBND các xã Bình Phục, Bình Đào và Bình Hải chịu trách nhiệm tổ chức công bố xã đạt chuẩn NTM theo quy định. UBND huyện Thăng Bình và UBND các xã trên có trách nhiệm duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí NTM đạt chuẩn; tập trung chỉ đạo thực hiện, tổ chức nhân rộng xây dựng “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” cho các thôn còn lại trên địa bàn xã và phấn đấu xây dựng “Xã đạt chuẩn NTM nâng cao”, “Xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu”.

Như vậy, đến nay Thăng Bình có 16/21 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, gồm Bình Tú, Bình Giang, Bình Quý, Bình Định Bắc, Bình Chánh, Bình An, Bình Định Nam, Bình Trị, Bình Trung, Bình Sa, Bình Phú, Bình Triều, Bình Nguyên, Bình Phục, Bình Đào và Bình Hải.

TAGS