Thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới

VĂN SỰ |

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh vừa ký các quyết định công nhận 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, gồm: Phước Xuân (Phước Sơn), A Tiêng (Tây Giang), Đại Hưng (Đại Lộc), Quế Mỹ (Quế Sơn).

Theo Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh, đến nay bình quân số tiêu chí đạt chuẩn của 200 xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Quảng Nam là 16,02 tiêu chí, tăng 4,52 tiêu chí so với năm 2015 và tăng 13,41 tiêu chí so với năm 2010. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có 117/200 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

TAGS