Thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới

NAM PHƯƠNG |

UBND tỉnh vừa có công văn gửi các sở ban ngành và UBND các huyện: Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Hiệp Đức, Núi Thành, Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước, Đại Lộc về việc thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với các xã miền núi đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). 

Để các chương trình, chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh được thực hiện kịp thời và hiệu quả, UBND tỉnh đề nghị các sở ban ngành và UBND các huyện miền núi tiếp tục triển khai các chính sách an sinh xã hội cho hộ nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở các xã đạt chuẩn NTM thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi; đối với đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các xã khu vực II đã đạt chuẩn NTM tiếp tục được hưởng các chính sách như đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn (theo quy định tại khoản 6, Điều 1 Quyết định số 1010 ngày 10.8.2018 của Thủ tướng Chính phủ).

Năm 2021, tiếp tục thực hiện cơ chế, chính sách giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 đối với các huyện nghèo theo Quyết định số 275 ngày 7.3.2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020 và các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo Quyết định số 131 ngày 25.1.2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020 cho đến khi có văn bản mới thay thế của cấp có thẩm quyền. Năm 2021, không áp dụng cơ chế, chính sách giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 đối với các xã đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM. 

TAGS