Tiên Phước phấn đấu có 5 xã về đích nông thôn mới năm 2020

NGUYỄN HƯNG |

Trong 9 tháng đầu năm, tổng sản lượng lương thực trên địa bàn huyện Tiên Phước đạt hơn 18,5 nghìn tấn, trong đó sản lượng lúa đạt gần 17 nghìn tấn. Người dân chuyển đổi được 86ha đất lúa, đất hoang hóa kém hiệu quả sang trồng cây màu. Huyện hỗ trợ nhân dân hơn 9,6 tỷ đồng thực hiện đề án phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái. 

Huyện Tiên Phước hỗ trợ gần 10 tỷ đồng giúp người dân phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái...
Huyện Tiên Phước hỗ trợ gần 10 tỷ đồng giúp người dân phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái...

Tổng đàn gia súc toàn huyện hơn 24 nghìn con, gia cầm hơn 372 nghìn con. Giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 1.000 tỷ đồng, tăng hơn 17% so với năm 2019; giá trị thương mại - dịch vụ ước đạt hơn 2,4 nghìn tỷ đồng. Tổng vốn giải ngân xây dựng cơ bản hơn 101 tỷ đồng, đạt gần 60% kế hoạch. Hiện toàn huyện đạt 242 tiêu chí nông thôn mới, bình quân 17,28 tiêu chí/ xã; có 5 xã phấn đấu về đích nông thôn mới vào cuối năm 2020. Triển khai chương trình Mỗi xã một sản phẩm, trên địa bàn hiện có 9 sản phẩm OCOP được tỉnh công nhận 4 sao và 9 sản phẩm 3 sao... 

TAGS