Đồng bào Cơ Tu ăn tết Độc lập

|

Thực hiện: THẢO NGUYÊN - DOÃN HOÀNG