Truy quét điểm khai thác vàng trái phép trước mùa lũ

|

(Theo VTV)