Video: Chợ phiên Abát

|

Thực hiện: A LĂNG NGƯỚC - DOÃN HOÀNG - P.A.DŨNG - THÙY TRANG