Video: Khám bệnh cho nhân dân xã Trà Kót

|

Thực hiện: VINH ANH - DOÃN HOÀNG - ĐÌNH SƠN