Video: Ngày hội buôn làng

|

Thực hiện: A Lăng Ngước - Doãn Hoàng - Mỹ Linh - Minh Tạo