Bảo đảm mỗi cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường có ít nhất 1 mô hình phòng chống tội phạm

AN BÌNH |

(QNO) - Ngày 31.7, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 16/CT-UBND về đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới.

UBND tỉnh yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối về bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Quan tâm xây dựng, củng cố lực lượng bảo vệ chuyên trách, bán chuyên trách và các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ và tự giải quyết.

Xây dựng lực lượng bảo vệ tại các khu kinh tế, khu công nghiệp và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đảm bảo về số lượng, chất lượng, có khả năng ứng phó kịp thời khi xảy ra các tình huống phức tạp về an ninh trật tự. Thường xuyên củng cố, nhân rộng, xây dựng mới các mô hình “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ”, bảo đảm mỗi cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường phải có ít nhất 1 mô hình phòng chống tội phạm.

Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường phù hợp tình hình thực tế. Tập trung xây dựng, củng cố phong trào và tăng cường công tác bảo vệ trong các cơ quan, công sở, các mục tiêu trọng điểm về kinh tế, ngoại giao; nhất là các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chú ý các ngày lễ tết và sự kiện chính trị quan trọng...

TAGS