Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sơ kết 5 năm công tác giáo dục chính trị

TUẤN ANH |

(QNO) - Sáng 20.4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 124 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng tại đơn vị trong giai đoạn mới, 2011 - 2016.

Trong 5 năm qua, với nhiều hình thức, phương pháp và nội dung tiến hành linh hoạt, phù hợp, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh luôn kết hợp chặt chẽ công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng với đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng và thực hiện chỉ thị 03 về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” cùng với các phong trào, các cuộc vận động của các ngành, các cấp trong và ngoài quân đội.

Hằng năm, trên cơ sở nội dung chương trình giáo dục chính trị cấp trên quy định như: chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước; cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp đã thường xuyên làm tốt công tác giáo dục về tình hình nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn hiện nay, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, tinh thần yêu nước xã hội chủ nghĩa, lịch sử truyền thống hào hùng của dân tộc, của Đảng, quân đội và quê hương, đơn vị. Đồng thời, luôn quan tâm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; chuẩn mực về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh.

Quá trình tiến hành công tác giáo dục chính trị, các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, tích cực đổi mới nội dung, hình thức phù hợp với từng đối tượng và tình hình thực tiễn. Kết hợp giữa phương pháp giảng bài truyền thống với sử dụng các phương tiện thuyết trình, giữa giới thiệu tập trung với gợi mở vấn đề để từng cá nhân tự nghiên cứu, viết thu hoạch. Qua đó, đã góp phần bồi dưỡng, rèn luyện cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, đạo đức lối sống, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội và phát huy cao độ phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong thực hiện mọi nhiệm vụ được giao.

TUẤN ANH