Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho chức sắc, nhà tu hành

NGUYỄN DƯƠNG |

Ngày 17.5, Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo năm 2017. Ông Võ Xuân Ca - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến dự.

Đợt này có 192 chức sắc, nhà tu hành được tham dự lớp bồi dưỡng để trang bị một số kiến thức về quốc phòng và an ninh. Nội dung chủ yếu của lớp tập huấn là báo cáo cơ bản về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới; phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch...

NGUYỄN DƯƠNG