Công an tỉnh kết nghĩa với xã vùng cao Phước Đức

HOÀNG VŨ |

Tại xã Phước Đức (Phước Sơn) vừa diễn ra lễ kết nghĩa giữa Công an tỉnh và xã Phước Đức (giai đoạn 2018 - 2022).

Theo đó, lãnh đạo địa phương và đơn vị đã ký kết biên bản chương trình hoạt động kết nghĩa với những nội dung quan trọng như: phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong việc khảo sát thực tế, nắm tình hình, tìm hiểu nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân trong công tác xóa đói giảm nghèo; phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, đẩy lùi các phong tục, tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã. Ngoài ra hai bên sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hoạt động từ thiện, nhân đạo, các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tăng cường tình đoàn kết.

HOÀNG VŨ