Đề xuất xây dựng 60% trụ sở công an các xã, thị trấn giai đoạn 2021 - 2026

H.QUANG |

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh vừa thống nhất trình Đề án xây dựng trụ sở công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh theo chủ trương của Bộ Công an và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đầu tư xây dựng trụ sở công an các xã, thị trấn theo hướng đề xuất HĐND tỉnh cân đối nguồn vốn ngân sách để thực hiện 60% trụ sở công an các xã, thị trấn giai đoạn 2021 - 2026, ưu tiên xây dựng trước ở các xã miền núi, vùng đặc biệt khó khăn; năm 2027 trở về sau, sẽ tiếp tục cân đối, bố trí nguồn vốn, xây dựng ở các xã, thị trấn còn lại.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh chịu trách nhiệm hoàn chỉnh đề án theo hướng phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát lại tất cả các mặt bằng dự kiến xây dựng trụ sở công an các xã, thị trấn, ưu tiên xây dựng trụ sở công an các xã, thị trấn trong khuôn viên trụ sở UBND cấp xã (nhất là khu vực miền núi); tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng hiện có của các địa phương không sử dụng hoặc sử dụng không hết mặt bằng, cơ sở vật chất (như trường học, trạm y tế, nhà văn hóa thôn, các cơ sở khác…) để chuyển giao, sửa chữa, đưa vào sử dụng làm trụ sở làm việc của công an các xã, thị trấn, hạn chế việc bồi thường, giải phóng, san lấp mặt bằng, làm đường vào trụ sở. Đối với những nơi bắt buộc phải san lấp, giải phóng mặt bằng để xây dựng, ngân sách cấp huyện, cấp xã chịu trách nhiệm cân đối thực hiện nhiệm vụ này.