Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

PHÚC LÂM |

(QNO) - Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015-2020 vừa được UBND tỉnh thông qua.

Đề án được thực hiện từ năm 2015 đến 2020, chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (năm 2015 - 2017) sẽ tăng cường quán triệt, tuyên truyền thực hiện các nội dung, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo tinh thần Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 1.12.2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; chỉ đạo thực hiện thí điểm đề án tại một số huyện, thành phố.

Giai đoạn 2 (2018 - 2020) sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện nội dung đề án tại các huyện, thị xã, thành phố còn lại trong tỉnh. Theo đề án, hằng năm, 100% khu dân cư, xã, phường, thị trấn, 70% cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ - 19.8” với các hình thức phong phú, đảm bảo tính thiết thực hiệu quả, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn tại đơn vị, địa phương.

Đồng thời đến năm 2018, phấn đấu có trên 85% số khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.

PHÚC LÂM