Duy Xuyên thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng - an ninh

THÀNH NHI |

(QNO) - Ngày 16.12, Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh (QP-AN) tỉnh tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác giáo dục QP-AN tại huyện Duy Xuyên năm 2014.

Năm nay, Duy Xuyên tiếp tục triển khai thực hiện chặt chẽ, đúng quy định công tác giáo dục QP-AN, hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Trong năm, huyện Duy Xuyên đã bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 724 đối tượng, đạt 100%. Tại Trường THPT Sào Nam có 100% học sinh được học môn giáo dục QP-AN, trong đó tỷ lệ học sinh đạt loại giỏi chiếm 29,2%, khá 63,1%. Ngoài ra, công tác giáo dục QP-AN trong nhân dân cũng được tăng cường, qua đó giúp người dân hiểu rõ hơn về âm mưu và thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, nhiệm vụ QP-AN trong tình hình mới, trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Kết quả, huyện Duy Xuyên được Hội đồng giáo dục QP-AN tỉnh đánh giá hoàn thành khá tốt việc triển khai thực hiện công tác giáo dục QP-AN năm 2014.

THÀNH NHI